Bão số 6 suy yếu khi đổ bộ, không ảnh hưởng nhiều đến hệ thống điện