Tổng kết công tác vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam giai đoạn từ 1/7/2014 đến 30/6/2015 và Kế hoạch triển khai Thị trường bán buôn điện cạnh tranh