Năm 2016: Nhiều nhà máy nhiệt điện lớn sẽ tham gia thị trường phát điện cạnh tranh