Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/07/2024 | 14:04 GMT +7

 • facebook | 024.221.47474

Đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC VÀ ĐÀO TẠO

Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (TTPT) được thành lập ngày 28/4/2009 theo Quyết định số 2050/2009/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương. TTPT là đơn vị trực thuộc Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL), có chức năng thực hiện các hoạt động Hợp tác quốc tế, Quản lý dự án; Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Dịch vụ tư vấn các lĩnh vực liên quan đến phát triển thị trường điện và điều tiết hoạt động điện lực.
TTPT là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 • Tổ chức và cung cấp các hoạt động đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành liên quan đến hoạt động điều tiết điện lực và hoạt động cạnh tranh trên thị trường điện lực.
 • Thực hiện dịch vụ tư vấn kỹ thuật, công nghệ và nghiệp vụ liên quan đến điều tiết điện lực, phát triển thị trường điện lực, quy hoạch phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, quản lý nhu cầu điện và tiết kiệm năng lượng.
 • Hợp tác quốc tế và Quản lý thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật về nghiên cứu, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện lực.
 • Nghiên cứu và tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện lực.
 • Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng, khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu các lĩnh vực liên quan tới hoạt động điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện.
THÀNH TỰU
Trải qua hơn 12 năm thành lập và phát triển, với sứ mệnh quan trọng trong việc hỗ trợ các đơn vị điện lực nâng cao năng lực và nguồn nhân lực tham gia vào các hoạt động điện lực, thực hiện tái cấu trúc ngành điện và phát triển thị trường điện cạnh tranh theo từng cấp độ, TTPT đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, cụ thể như sau:
1. Lĩnh vực đào tạo
Tổ chức và cung cấp các chương trình đào tạo là một trong những hoạt động cốt lõi, trọng tâm của TTPT. Với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của hoạt động điều tiết điện lực và vận hành thị trường ở các cấp độ, trong những năm vừa qua TTPT đã đạt được nhiều thành tích nổi bật:
 • Tổ chức hơn 200 khóa đào tạo trong nước với nhiều chủ đề đa dạng về điều tiết điện lực, thị trường điện, giá điện, năng lượng mới, lưới điện thông minh, quản lý nhu cầu điện và kiểm tra viên điện lực;
 • Tổ chức hơn 20 khóa đào tạo quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực tế cho cán bộ Lãnh đạo và đội ngũ chuyên gia các đơn vị điện lực trực tiếp thực hiện về thị trường điện, quản lý vận hành hệ thống điện và điều tiết giá điện.
 • Hơn 14.000 học viên đã được đào tạo và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học qua đó đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực điện lực, điều tiết điện lực, thị trường điện để đóng góp cho quá trình hình thành, phát triển cho ngành điện của Việt Nam.        
2. Lĩnh vực tư vấn
Song hành cùng với công tác đào tạo, TTPT đã cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến các hoạt động điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện lực; trong đó đã triển khai tư vấn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và một số đơn vị điện lực trong việc nghiên cứu và xây dựng các Quy trình kỹ thuật hướng dẫn thực hiện các Quy định về vận hành thị trường điện, hệ thống điện, nghiên cứu phụ tải điện, dự báo nhu cầu phụ tải điện, hướng dẫn thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, dự báo công suất phát của các nguồn năng lượng tái tạo; tư vấn lập Đề án/Báo cáo chuyên ngành về xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý công tác thị trường điện và chiến lược kinh doanh trong thị trường điện cho các đơn vị điện lực,…
3. Lĩnh vực hợp tác quốc tế và quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật
Trong các năm qua, công tác hợp tác quốc tế và tiếp nhận, quản lý thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật đã được TTPT chú trọng thực hiện song hành với các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của Cục ĐTĐL để hỗ trợ công tác nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách mới phục vụ các lĩnh vực điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam.
TTPT đã đạt được nhiều thành công và được các đối tác quốc tế đánh giá cao về chuyên môn và uy tín như các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác của Ủy ban Điều phối mua bán điện tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (RPTCC), Mạng lưới các cơ quan Điều tiết năng lượng ASEAN (AERN), Hợp tác với Hiệp hội các nhà Điều tiết dịch vụ công Hoa Kỳ (NARUC) và Cục Tài nguyên Năng lượng-Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (ENR), Cơ quan điều tiết năng lượng Australia (AER), Hợp tác với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID); tham gia các hợp tác quốc tế trong ASEAN (SOME, AMEM, HAPUA), Nhóm đối tác Năng lượng Việt Nam – EU (VEPG),...
Thông qua các hợp tác quốc tế, TTPT đã đẩy mạnh và tận dụng hiệu quả các dự án hỗ trợ kỹ thuật với các đối tác phát triển và tổ chức quốc tế như: WB, ADB, EU, USAID, GIZ, Đan Mạch, Úc, New Zealand, IRISSH AID, NEDO,… đồng thời giúp duy trì mối quan hệ ngoại giao và hợp tác lâu dài với các quốc gia, đối tác quốc tế, đặc biệt trong những giai đoạn mà việc tìm kiếm đối tác tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng khung khổ pháp lý về điều tiết điện lực gặp hạn chế.
4. Lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
Với chức năng nghiên cứu và tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện lực, kể từ khi thành lập, TTPT đã đầu mối quản lý việc thực hiện và trực tiếp thực hiện nhiều Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ về thị trường điện, điều tiết giá điện, các quy định kỹ thuật phục vụ quản lý vận hành hệ thống điện, các chủ đề mới và nóng của ngành điện Việt Nam như năng lượng tái tạo, quản lý nhu cầu phụ tải điện,…. Các sản phẩm và kết quả nghiên cứu khoa học đã góp phần không nhỏ cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh và điều tiết các hoạt động điện lực.
5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế 
Trung tâm tự hào được Bộ Công Thương và Cục ĐTĐL giao nhiệm vụ là đầu mối tổ chức, kết nối nhiều Hội nghị cấp cao, Hội nghị quốc tế, Hội thảo chuyên đề, tổ chức Lễ ký kết các thỏa thuận song phương, đa phương Quốc tế, một số hoạt động điển hình như: đồng chủ trì tổ chức cuộc họp Nhóm công tác Kỹ thuật số 3 về “Tái cấu trúc ngành năng lượng” trong đó bao gồm cải cách thị trường điện (TWG3) trong khuôn khổ hợp tác của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG); tham gia và phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên các quan chức cao cấp năng lượng (SOME) trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM); Chương trình APEC; Ủy ban Điều phối mua bán điện tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (RPTCC); các nhóm làm việc mạng lưới các cơ quan điều tiết năng lượng ASEAN (AERN); phối hợp với Cơ quan Điều tiết Năng lượng của Úc (AER) tổ chức Hội thảo chuyên đề về điều tiết hoạt động điện lực; tham gia tổ chức, ký kết các Hiệp định, các thỏa thuận song phương với các đối tác là các Bộ như Bộ Năng lượng Mỹ, Bộ Năng lượng Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều đối tác khác.
Việc tham gia tổ chức các sự kiện này được các quốc gia và tổ chức quốc tế, tổ chức tài trợ đánh giá cao, đem lại hiệu quả và đặc biệt góp phần thể hiện vai trò, vị trí và sự chuyên nghiệp của cơ quan điều tiết điện lực ở Việt Nam.
ĐỐI TÁC

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo

 • 0
 • 0