Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 23/02/2024 | 03:25 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 01/2024/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN 20/01/2024
2 03/2024/NĐ-CP Nghị định quy định về CQ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của CQ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 11/01/2024
3 02/2024/NĐ-CP Nghị định cua CP về việc chuyển giao công trình điện là TS công sang EVN 10/01/2024
4 .../202.../TT-BCT Thông tư hướng dẫn phương pháp xây dựng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực 01/01/2024
5 98/2023/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31/12/2023
6 47/2023/TT-BCT Thông tư quy định về việc XD và ban hành VBPQPL của Bộ Công Thương 29/12/2023
7 .../.../TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện chất thải, điện sinh khối 14/12/2023
8 937/NQ-UBTVQH15 Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH15 ngày 13/12/2024 của UB thường vụ Quốc hội 13/12/2023
9 19/2023/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió 01/12/2023
10 2941/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 08/11/2023
11 26/CT-TTg CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ 20/10/2023
12 968/CĐ-TTg Công điện của TTCP về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan HC các cấp 16/10/2023
  • 0
  • 0