Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 27/09/2023 | 01:36 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 16/2023/TT-BCT Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 31/08/2023
2 .../.../QH... Bảng tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) 30/08/2023
3 .../.../TT-BCT Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện 30/08/2023
4 .../.../TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió. 30/08/2023
5 .../.../QĐ-TTg Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 21/08/2023
6 06/VBHN-BXD VBHN Nghị định về quản lý CP đầu tư xây dựng 14/08/2023
7 03/VBHN-BNV VBHN Nghị định của CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC 03/08/2023
8 893/QĐ-TTg Quyết định của TTCP phê duyệt Quy hoạch tổng thể về NL quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 26/07/2023
9 1877/QĐ-BCT QĐ ban hành quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử của BCT 21/07/2023
10 1852/QĐ-BCT Quyết định bãi bỏ các VBHC trong lĩnh vực điện lực cua BCT 18/07/2023
11 48/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 17/07/2023
12 .../.../QĐ-TTg Dự thảo Quyết định của TTCP quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 06/07/2023
  • 0
  • 0