Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 18/05/2024 | 17:42 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện

16/04/2024
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.
Ảnh minh họa (nguồn: Baochinhphu.vn).
Dự thảo Thông tư nêu rõ trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực:
Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm (năm N-1), Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.
Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm hoàn chỉnh, bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan.
Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.
Trường hợp giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N chưa được công bố trước ngày 31 tháng 12 năm N-1, các bên thỏa thuận việc tạm thanh toán tại hợp đồng dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực cho đến khi giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N được công bố. Các bên có thể thỏa thuận áp dụng giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N-1 đối với trường hợp tạm thanh toán. Phần chênh lệch giữa thanh toán tạm tính và thanh toán theo giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực mới (năm N) được các bên quyết toán lại sau khi giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N được phê duyệt.
Trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực để thẩm định giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực; hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.
Điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện
Dự thảo quy định, điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực:
Trường hợp có chênh lệch về các thông số tính toán giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực với số liệu thực hiện làm giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực thực hiện biến động ở mức 0,5% trở lên so với mức giá đã được phê duyệt, trước ngày 10 tháng 12 hằng năm (năm N), Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực hồ sơ đề nghị điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực năm N theo quy định.
Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia có trách nhiệm hoàn chỉnh, bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan.
Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực điều chỉnh năm N.
Theo Báo Xây dựng  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151