các thành viên tham gia thị trường Điện

STT Tên nhà máy Công suất lắp đặt Loại hình tham gia
1 Sông Hinh 70.00 MW Tham gia trực tiếp
2 Sông Tranh 2 190.00 MW Tham gia trực tiếp
3 Sprepok 4A 64.00 MW Tham gia trực tiếp
4 Srepok 3 220.00 MW Tham gia trực tiếp
5 Srepok 4 80.00 MW Tham gia trực tiếp
6 Srok Phu Miêng 51.00 MW Tham gia trực tiếp
7 Sử Pán 2 34.50 MW Tham gia trực tiếp
8 Tà Thàng 60.00 MW Tham gia trực tiếp
9 Thác Bà 120.00 MW Tham gia trực tiếp
10 Thác Mơ 150.00 MW Tham gia trực tiếp
11 Thái An 82.00 MW Tham gia trực tiếp
12 Trị An 400.00 MW Tham gia gián tiếp
13 Trung Sơn 260.00 MW Tham gia trực tiếp
14 Tuyên Quang 342.00 MW Tham gia gián tiếp
15 Uông Bí MR 630.00 MW Tham gia trực tiếp
  • 0
  • 0