các thành viên tham gia thị trường Điện

STT Tên nhà máy Công suất lắp đặt Loại hình tham gia
1 Điện gió Khai Long 40.00 MW Tham gia gián tiếp
2 Đồng Nai 2 70.00 MW Tham gia trực tiếp
3 Đồng Nai 3 180.00 MW Tham gia trực tiếp
4 Đồng Nai 4 340.00 MW Tham gia trực tiếp
5 Đồng Nai 5 150.00 MW Tham gia trực tiếp
6 Duyên Hải 1 1200.00 MW Tham gia trực tiếp
7 Duyên Hải 3 1200.00 MW Tham gia trực tiếp
8 Hải Phòng 1200.00 MW Tham gia trực tiếp
9 Hàm Thuận 300.00 MW Tham gia trực tiếp
10 Hòa Bình 1920.00 MW Tham gia gián tiếp
11 Hủa Na 180.00 MW Tham gia trực tiếp
12 Huội Quảng 520.00 MW Tham gia gián tiếp
13 Hương Điền 81.00 MW Tham gia trực tiếp
14 Hương Sơn 34.00 MW Tham gia trực tiếp
15 Ialy 720.00 MW Tham gia gián tiếp
  • 0
  • 0