Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2013

Ngày 30/12/2014 tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) tổ chức cuộc họp "Công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2013".

Theo đó, năm 2013, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 115,28 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất hệ thống điện là 8,87%, thấp hơn 0,45% so với chỉ tiêu 9,32% quy định tại Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2012-2016.

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2013 là 169.905,89 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013 là 1.473,8 đ/kWh, trong đó:

- Tổng chi phí khâu phát điện là 130.912,1 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.135,57 đ/kWh.

- Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 9.200,09 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 79,8 đ/kWh.

- Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 29.047,41 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 251,97 đ/kWh.

- Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 746,29 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,47 đ/kWh.

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013.

Khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện trong năm 2013 tại các huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là 214,35 tỷ đồng do giá bán điện bình quân thực tế tại các huyện đảo Phú Quốc, Phú Quý và Lý Sơn chỉ bằng 62,7%, 48,94% và 32,52% giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Doanh thu bán điện năm 2013 là 172.903,33 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.499,82 đ/kWh).

Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2013 là 1.941,0 tỷ đồng, gồm:

- Thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng: 392,96 tỷ đồng.

- Thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty Điện lực: 1.106,22 tỷ đồng.

- Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần (số liệu EVN báo cáo): 441,81 tỷ đồng.

Tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2013 của EVN là 4.938,44 tỷ đồng.

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), tổng chi phí chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện đến 31/12/2013 là 8.811,71 tỷ đồng./.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 31/12/2014 11:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét