Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 29/05/2024 | 05:47 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về đảm bảo cung ứng điện

01/04/2024
UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về tổ chức thực hiện các nội dung.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Chỉ thị số 05/CT-TTg; tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh), ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 479/UBND-KT2 ngày 24/01/2024, số 34/UBND-KT2 ngày 02/01/2024, số 5961/UBND-KT2 ngày 26/10/2023 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan.
Ngành điện Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ khắc phục khiếm khuyết, các dự án đầu tư; sửa chữa lưới với mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng 2024.
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai phương án phát triển lưới điện 110kV, trung áp và hạ áp trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
Phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, địa phương xử lý các vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình nguồn và lưới điện. Theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương (hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để triển khai kịp thời các dự án nguồn điện, lưới điện trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án, công trình điện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện đảm bảo phù hợp với quy định về đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan. Phối hợp với Sở Công Thương rà soát tiến độ, tham mưu phương án đầu tư xây dựng các công trình lưới điện trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động thực hiện, tham mưu xử lý các vướng mắc, tồn tại liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, công trình năng lượng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo (định kỳ hàng năm trước ngày 15/1 hoặc đột xuất khi có yêu cầu) Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình sử dụng đất công trình năng lượng của các dự án năng lượng, điện lực trong Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, giải quyết các vướng mắc, tồn tại liên quan đến thủ tục về đầu tư xây dựng các dự án, công trình, hạng mục công trình điện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư các công trình năng lượng thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.
UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư dự án năng lượng, cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn quản lý để đảm bảo tiến độ đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình quản lý nhu cầu điện, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch, các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, tích cực tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh hằng năm chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án vận hành hệ thống điện phân phối nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân trên địa bàn; xây dựng phương án cung ứng điện khi thiếu nguồn hoặc vận hành trong chế độ cực kỳ khẩn cấp để chuẩn bị cho các tình huống thiếu điện trong các tháng hè nắng nóng cao điểm.
Thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; trong đó phải có phương án ưu tiên cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng (danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng hằng năm được UBND tỉnh phê duyệt).
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các dự án xây dựng mới, cải tạo nâng cấp lưới điện phân phối (được giao làm chủ đầu tư) kịp thời theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thực chất về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến từng đối tượng, thành phần khách hàng sử dụng điện để nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện.
Theo Báo Hà Tĩnh  

Cùng chuyên mục

Các dịch vụ điện lực PC Hòa Bình cung cấp đang đem đến sự an tâm cho khách hàng

28/05/2024

Những năm qua, bên cạnh việc luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) còn không ngừng đổi mới, mở rộng thêm các loại hình dịch vụ điện lực để phục vụ khách hàng. Trải qua quá trình sử dụng, các khách hàng trên địa bàn tỉnh đều cảm thấy rất hài lòng và an tâm về các dịch vụ điện lực do Công ty cung cấp.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151