Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 16:36 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án đường dây 500kV mạch 3

02/12/2023
Ngày 1/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký 02 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư 02 dự án thành phần thuộc đường dây 500kV mạch 3
Cụ thể là Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu (Quyết định số 1507/QĐ-TTg) và Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa (Quyết định số 1508/QĐ-TTg). Đây là 2 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.
Cả 2 dự án đều giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư.
Mục tiêu của 2 dự án nhằm tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi xu hướng công suất truyền tải cao theo hướng Trung - Bắc do phụ tải khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao.
Nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với các cung đoạn Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - NMNĐ Nam Định I - Phố Nối góp tạo mối liên kết mạnh từ trung tâm các nguồn điện Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện.
Truyền tải công suất Nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện Quốc gia, cung cấp điện cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.
Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu có quy mô xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép, chiều dài khoảng 225,5 km với điểm đầu là Sân phân phối (SPP) 500kV Trung tâm điện lực (TTĐL) Quảng Trạch thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và điểm cuối là vị trí D1 nằm cách TBA 500kV Quỳnh Lưu dự kiến khoảng 300m thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Xây dựng 01 Trạm lặp quang khoảng giữa tuyến đường dây để khuyếch đại và chuyển tiếp tín hiệu thông tin. Lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ xuất tuyến đường dây đi TBA 500kV Quỳnh Lưu và 02 ngăn kháng điện bù ngang 500kV.

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu
Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa có quy mô xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép, chiều dài khoảng 91,8 km với điểm đầu là điểm D2 cách TBA 500kV Quỳnh Lưu dự kiến khoảng 300 m thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và điểm cuối là TBA 500 kV Thanh Hóa nằm giáp ranh giữa thuộc địa phận xã Thiệu Tiến và Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Thời hạn thực hiện dự án là 40 năm. Tiến độ thực hiện: 2023 - 2025 (phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024). Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500kV mạch 3 cung Quỳnh Lưu – Thanh Hóa
Theo Quyết định của Thủ tướng, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Dự án theo ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật; chỉ đạo và hướng dẫn EVNNPT trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Dự án cũng như việc lựa chọn công nghệ trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư Dự án và phù hợp với mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác theo quy định của pháp luật.
Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Dự án trong quá trình thực hiện.
Hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai. Hỗ trợ, hướng dẫn EVNNPT trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện tuân thủ các quy định về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, khoáng sản trong quá trình triển khai Dự án.
Bộ Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn EVN, EVNNPT thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án; kiểm tra, giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng của Dự án trong quá trình thực hiện.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung phải bảo đảm đúng quy định pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án.
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án theo đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ đối với quá trình đầu tư Dự án theo quy định. Chỉ đạo EVN và EVNNPT tổ chức thực hiện quản lý đầu tư Dự án bảo đảm hiệu quả đầu tư, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với EVNNPT tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8434/BNN-KL ngày 20/11/2023, hoàn thiện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật liên quan.
Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác, số liệu, vị trí, thông tin, nội dung trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án cũng như nội dung, số liệu tại hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định; quản lý chặt chẽ diện tích rừng và chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp; cập nhật Dự án vào các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; quản lý chặt chẽ khai thác rừng, không để lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để lấn chiếm rừng, khai thác và phá rừng trái pháp luật.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ Dự án; chịu trách nhiệm huy động góp đủ số vốn đã đăng ký theo tiến độ đảm bảo tính khả thi của Dự án.
Chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư Dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan trong quá trình đầu tư, thực hiện Dự án. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An tổ chức triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật liên quan.
Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá rà soát và xác định chính xác diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án. Trường hợp phát sinh về diện tích sử dụng rừng làm thay đổi các nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Theo Báo Công Thương 

Cùng chuyên mục

PV GAS xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty

13/07/2024

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) mới đây đã tổ chức Hội thảo về định hướng 'Xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty và kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thị trường khí'.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151