Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 15/06/2024 | 04:07 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản liên quan

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 59/2024/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 25/05/2024
2 56/2024/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 18/05/2024
3 05/2024/TT-TTCP Thông tư quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra 26/04/2024
4 942/QĐ-BCT Quyết định ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cua Bộ Công Thương 22/04/2024
5 04/2024/TT-TTCP Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra 08/04/2024
6 01/2024/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN 20/01/2024
7 31/2024/QH15 Luật Đất đai 18/01/2024
8 03/2024/NĐ-CP Nghị định quy định về CQ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của CQ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 11/01/2024
9 02/2024/NĐ-CP Nghị định cua CP về việc chuyển giao công trình điện là TS công sang EVN 10/01/2024
10 98/2023/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31/12/2023
11 47/2023/TT-BCT Thông tư quy định về việc XD và ban hành VBPQPL của Bộ Công Thương 29/12/2023
12 937/NQ-UBTVQH15 Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH15 ngày 13/12/2024 của UB thường vụ Quốc hội 13/12/2023
  • 0
  • 0