Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 20/07/2024 | 15:59 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Trình tự xây dựng khung giá phát điện nhà máy thủy điện tích năng

12/06/2024
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy thủy điện tích năng.

Ảnh minh họa.
Dự thảo Thông tư này quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt khung giá phát điện của nhà máy thủy điện tích năng; áp dụng đối với nhà máy thủy điện tích năng tham gia thị trường điện; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các tổ chức cá nhân có liên quan.
Trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện
Theo dự thảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm: Đề xuất lựa chọn nhà máy điện chuẩn để tính toán khung giá phát điện của nhà máy thủy điện tích năng (nếu có); Tính toán hoặc có thể thuê tư vấn lựa chọn bộ thông số và tính toán giá phát điện của nhà máy điện chuẩn theo quy định tại Chương II Thông tư này.
Lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện theo quy định, trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định.
Trường hợp các thông số tính toán khung giá biến động cần thiết phải tính toán lại khung giá phát điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán lại báo cáo Cục Điều tiết điện lực thẩm định trình Bộ Công Thương ban hành.
Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trình duyệt. Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết điện lực có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ.
Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo giải trình về nội dung trong hồ sơ theo yêu cầu.
Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung giá phát điện, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực.
Hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện
Hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện bao gồm: Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt khung giá phát điện; Bảng thông số và các tài liệu tính toán giá phát điện cho các nhà máy điện chuẩn theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Các tài liệu liên quan đến các thông số tính toán giá phát điện.
Theo Báo Xây dựng  

Cùng chuyên mục

Hơn 95% khách hàng của EVN thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

19/07/2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ khách hàng của EVN thanh toán tiền điện không dùng tiền đạt 95,59%, cao hơn 0,71% so với năm 2023. Đây là nỗ lực lớn của EVN trong thực thiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, thiết thực mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151