Thông cáo báo chí về công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 Thông cáo báo chí về công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông cáo báo chí về công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012. Chi tiết Thông cáo báo chí như sau:

Thông cáo báo chí về việc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh  Thông cáo báo chí về việc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh là chiến lược phát triển dài hạn của ngành điện Việt Nam đã được quy định trong Luật Điện lực năm 2004 và được cụ thể hóa trong Quyết định 26/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về...