Tin hoạt động điện lực

Thông báo về việc thực hiện Báo cáo tình hình hoạt động điện lực năm 2020 trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực (Thông tư số 21/2020/TT-BCT);

Cục Điều tiết điện lực thông báo đến các doanh nghiệp đã được Cục Điều tiết điện lực cấp Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực (theo Danh sách đính kèm) về việc không tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến nghĩa vụ gửi Báo cáo tình hình hoạt động điện lực năm 2020 theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 14 Thông tư số 21/2020/TT-BCT.

Cục Điều tiết điện lực yêu cầu: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, các doanh nghiệp có tên trong danh sách nêu trên phải thực hiện Báo cáo giải trình kèm theo  Báo cáo tình hình hoạt động điện lực năm 2020 gửi về Cục Điều tiết điện lực (địa chỉ: Tòa nhà D10, Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội). Quá thời hạn trên, nếu không nhận được báo cáo của các đơn vị, Cục Điều tiết điện lực sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 24/05/2021 04:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét