Tin tức thị trường điện

Họp xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2016, Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp về công tác xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam. Tham dự hội nghị có đại diện Tổng Cục Năng lượng, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 05 Tổng Công ty phát điện, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, 05 Tổng Công ty Điện lực và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam theo đúng lộ trình đã được phê duyệt tại tại Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Công Thương, trên cơ sở kế thừa các kết quả đạt được của Thị trường phát điện cạnh tranh vận hành từ năm 2012 (cấp độ 1 theo Lộ trình), Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (cấp độ 2 theo Lộ trình). Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất của Cục ĐTĐL, ngày 10 tháng 8 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 8266/QĐ-BCT phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo Quyết định này, Thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được vận hành tính toán thử nghiệm trên giấy trong năm 2016, vận hành thí điểm trong năm 2017 – 2018 và vận hành chính thức kể từ năm 2019. Việc ban hành Quyết định 8266/QĐ-BCT  đã tạo cơ sở để triển khai các công tác chuẩn bị cho Thị trường bán buôn điện cạnh tranh, trong đó bao gồm cả việc xây dựng khung pháp lý để vận hành thị trường bán buôn điện.

Triển khai thực hiện Quyết định 8266/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, Cục ĐTĐL đã phối hợp với tư vấn IES/SWA triển khai thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh”. Mục tiêu của dự án này là nghiên cứu, xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh phù hợp với các quy định tại Quyết định 8266/QĐ-BCT và đáp ứng được các điều kiện đặc thù của ngành điện Việt Nam. Triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2015, Cục ĐTĐL và tư vấn đã phối hợp với EVN, các Tổng công ty phát điện, các Tổng công ty Điện lực và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát hiện trạng và soạn thảo dự thảo quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Đến nay, tư vấn đã hoàn thành Dự thảo 1 quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh với phạm vi bao gồm các nội dung liên quan đến các cơ chế vận hành thị trường giao ngay như: cấu trúc thành viên, đăng ký tham gia thị trường, lập kế hoạch năm/tháng/tuần/ngày, chào giá, tính toán giá thị trường, thanh toán thị trường và các nội dung khác.

Trên cơ sở đánh giá, cân nhắc khả năng đáp ứng về cơ sở hạ tầng và năng lực của Việt Nam tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2019, Cục ĐTĐL sẽ phối hợp với tư vấn xây dựng hai bộ quy định cho 02 giai đoạn của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh: quy định cơ chế vận hành của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2019 phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và cơ chế chính sách hiện hành của Việt Nam và quy định cơ chế vận hành đầy đủ cho Thị trường bán buôn điện dài hạn sau năm 2019.

Căn cứ theo ý kiến góp ý của các đơn vị thành viên thị trường, tư vấn sẽ cập nhật và hoàn thiện bản quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong Quý II năm 2016. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục ĐTĐL, Tổ soạn thảo làm việc chặt chẽ với tư vấn để đưa ra đề xuất phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Việt Nam, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, tránh chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ đôn đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam, các nhà máy điện, các Tổng công ty điện lực nghiêm túc triển khai và hoàn thiện các hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh, trong đó có việc hoàn thiện, khắc phục các tồn tại của hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA).

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng yêu cầu Cục ĐTĐL và Tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục làm việc với tư vấn để đưa ra các nội dung cần quy định; Cục ĐTĐL nghiên cứu xây dựng Thông tư để quy định vận hành thị trường, chuyển hoá các báo cáo của tư vấn; bên cạnh đó Cục ĐTĐL chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác đào tạo. 

Tác giả: Cục ĐTĐL ; xuất bản: 14/01/2016 04:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét