Thông tin về TTHC

Danh mục thủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Cục Điều tiết điên lực

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Căn cứ pháp lý

1

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

Điện

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (Nghị định số 137/2013/NĐ-CP)

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Nghị định số 08/2018/NĐ-CP);

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực (Thông tư số 36/2018/TT-BCT)

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

Điện

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT

3

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện

Điện

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện

Điện

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT

5

Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điện

Điện

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điện

Điện

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT

7

Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện

Điện

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện

Điện

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực

Điện

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Thông tư số 27/2013/TT-BCT).

10

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Điện

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT

11

Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài

Điện

Thông tư số 09/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 17/09/2019 10:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét