Kết quả 1-20 trong 51 văn bản

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT

VBHN các Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

06/01/2023

06/01/2023

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất Luật Điện lực năm 2022

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

25/01/2022

25/01/2022

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất Luật Điện lực năm 2022

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

25/01/2022

25/01/2022

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT

Quy dinh ve thuc hien gia ban dien

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

18/08/2021

18/08/2021

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH

VBHN Luật Xử lý VPHC

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2020

07/12/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất VBHN so 31/VBHN-VPQH

VBHN Luật Xử lý VPHC

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2020

07/12/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất Luật Phòng chống tham nhũng

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

15/07/2020

15/07/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH

VBHN Luật Ban hành VB QPPL

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

15/07/2020

15/07/2020

Còn hiệu lực