Kết quả 1-20 trong 51 văn bản

Quyết định 4035/QĐ-BCT

Quyết định 4035/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Quyết định 4036/QĐ-BCT

Quyết định 4036/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2019

Đang cập nhật

Hết hiệu lực

Quyết định 281/QĐ-BCT

Quyết định 281/QĐ-BCT khung giá phát điện năm 2019

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

12/02/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Quyết định 226/QĐ-BCT

Quyết định 226/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2019

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/01/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT

VBHN 23/VBHN-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

16/10/2018

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Quyết định 354/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

25/01/2018

01/01/2018

Hết hiệu lực

Quyết định 341/QĐ-BCT

Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

24/01/2018

01/01/2018

Hết hiệu lực

Quyết định 4495/QĐ-BCT

Quyết định Quy định về giá bán điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/11/2017

01/12/2017

Còn hiệu lực

Quyết định 5107/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2017

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

29/12/2016

01/01/2017

Hết hiệu lực