Kết quả 1-20 trong 50 văn bản

Quyết định 4035/QĐ-BCT năm 2019

Quyết định Ban hành khung giá phát điện năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2019

31/12/2019

Còn hiệu lực

Quyết định 281/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2019

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

12/02/2019

01/01/2019

Còn hiệu lực

Quyết định 226/QĐ-BCT

Quyết định Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2019

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/01/2019

01/01/2019

Hết hiệu lực

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT

Văn bản hợp nhất Thông tư số 26/VBHN-BCT năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2018

01/01/2019

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT

Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

16/10/2018

16/10/2018

Còn hiệu lực

Quyết định 354/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

25/01/2018

01/01/2018

Hết hiệu lực

Quyết định 341/QĐ-BCT

Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

24/01/2018

01/01/2018

Hết hiệu lực

Quyết định 4495/QĐ-BCT

Quyết định Quy định về giá bán điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/11/2017

01/12/2017

Còn hiệu lực