Kết quả 1-20 trong 159 văn bản

Quyết định 4035/QĐ-BCT năm 2019

Quyết định Ban hành khung giá phát điện năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2019

31/12/2019

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT (năm 2019)

VBHN Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

03/01/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT (năm 2019)

Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

03/01/2020

Còn hiệu lực

Quyết định 281/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2019

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

12/02/2019

01/01/2019

Còn hiệu lực

Quyết định 226/QĐ-BCT

Quyết định Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2019

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/01/2019

01/01/2019

Hết hiệu lực