Tổng Giám đốc EVN thăm và làm việc tại Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang