Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của Cục Điều tiết điện lực