Kết quả 1-20 trong 864 giấy phép

Giấy cấp phép số: 287/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/08/2019

26/08/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 288/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/08/2019

26/08/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 285/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/08/2019

16/03/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 286/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/08/2019

23/08/2024

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 284/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/08/2019

22/08/2024

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 283/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/08/2019

04/09/2021

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 282/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/08/2019

19/08/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 277/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/08/2019

14/08/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 278/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/08/2019

14/08/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 279/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/08/2019

14/08/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 280/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/08/2019

14/08/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 281/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/08/2019

14/08/2024

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 275/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/08/2019

08/08/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 276/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/08/2019

04/09/2021

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 273/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/08/2019

02/08/2024

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 274/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/08/2019

02/08/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 270/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/08/2019

04/09/2021

Cấp bổ sung

Giấy cấp phép số: 271/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/08/2019

04/09/2021

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 272/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/08/2019

01/08/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 267/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/07/2019

03/10/2026

Cấp sửa đổi