Kết quả 1-20 trong 879 giấy phép

Giấy cấp phép số: 193/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/06/2019

13/06/2024

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 194/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/06/2019

13/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 195/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/06/2019

13/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 196/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/06/2019

13/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 187/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/06/2019

10/06/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 188/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/06/2019

10/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 189/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/06/2019

10/06/2029

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 190/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/06/2019

10/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số:

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/06/2019

10/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 192/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/06/2019

10/06/2024

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 180/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/06/2019

07/06/2029

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 181/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/06/2019

07/06/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 182/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/06/2019

07/06/2029

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 183/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/06/2019

07/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 184/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/06/2019

07/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 185/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/06/2019

07/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 185/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/06/2019

07/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 186/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/06/2019

07/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 179/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

06/06/2019

06/06/2029

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 178/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

05/06/2019

05/06/2020

Cấp mới