Kết quả 1-20 trong 269 giấy phép

Giấy cấp phép số: 148/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/12/2017

14/03/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 72/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/08/2017

16/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 70/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/08/2017

14/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 68/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/08/2017

11/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 69/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/08/2017

11/08/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 65/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/07/2017

31/07/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 63/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/07/2017

25/07/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 47/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/05/2017

29/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 42/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/05/2017

11/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 40/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/05/2017

10/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 39/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

05/05/2017

05/05/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 33/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 34/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 35/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/04/2017

20/04/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 17/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/03/2017

07/03/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 14/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/02/2017

16/02/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 09/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/01/2017

18/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 08/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/01/2017

17/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 05/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/01/2017

12/01/2018

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 07/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/01/2017

12/01/2018

Cấp mới