Kết quả 1-20 trong 446 giấy phép

Giấy cấp phép số: 08/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/01/2019

23/10/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 243/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

18/07/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 203/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/11/2018

12/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 202/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/11/2018

09/11/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 200/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/11/2018

06/08/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 197/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/11/2018

01/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 196/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

31/10/2018

31/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 194/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/10/2018

29/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 195/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/10/2018

26/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 192/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/10/2018

25/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 188/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/10/2018

23/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 190/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/10/2018

31/12/2018

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 187/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

22/10/2018

22/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 181/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/10/2018

09/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 176/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/10/2018

02/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 174/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/10/2018

01/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 175/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

01/10/2018

01/10/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 169/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/09/2018

24/09/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 162/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

21/08/2018

21/08/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 158/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/08/2018

20/08/2019

Cấp mới