Kết quả 1-20 trong 550 giấy phép

Giấy cấp phép số: 174/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/06/2019

03/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 165/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/05/2019

30/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 156/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/05/2019

24/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 153/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/05/2019

23/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 155/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

23/05/2019

23/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 148/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

21/05/2019

21/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 149/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

21/05/2019

21/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 140/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/05/2019

20/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 138/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/05/2019

17/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 129/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/05/2019

16/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 130/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

16/05/2019

16/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 125/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/05/2019

10/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 126/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/05/2019

10/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 119/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

08/05/2019

08/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 114/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

07/05/2019

07/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 109/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

03/05/2019

03/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 108/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/05/2019

02/05/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 100/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/04/2019

24/04/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 101/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/04/2019

24/04/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 102/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/04/2019

24/04/2020

Cấp mới