Kết quả 1-20 trong 606 giấy phép

Giấy cấp phép số: 264/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/07/2019

24/07/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 256/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/07/2019

18/07/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 247/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

11/07/2019

11/07/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 241/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/07/2019

10/07/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 240/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

09/07/2019

09/07/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 236/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

02/07/2019

02/07/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 231/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

30/06/2019

30/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 227/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

28/06/2019

28/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 228/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

28/06/2019

28/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 229/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

28/06/2019

28/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 221/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/06/2019

26/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 224/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/06/2019

26/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 225/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

26/06/2019

26/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 219/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/06/2019

25/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 220/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/06/2019

25/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 210/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/06/2019

20/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 208/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/06/2019

19/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 202/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/06/2019

18/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 205/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/06/2019

18/06/2020

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 207/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/06/2019

18/06/2020

Cấp mới