Kết quả 1-20 trong 1180 giấy phép

Giấy cấp phép số: 207/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

19/11/2019

12/02/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 203/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

12/11/2019

12/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 240/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

29/12/2027

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 241/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

27/12/2027

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 242/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

27/12/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 243/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

27/12/2018

18/07/2019

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 238/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/12/2018

18/10/2026

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 239/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

25/12/2018

31/12/2020

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 236/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/12/2018

24/12/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 237/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

24/12/2018

24/12/2027

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 233/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/12/2018

20/10/2025

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 234/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/12/2018

28/11/2026

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 235/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

20/12/2018

20/12/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 232/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

18/12/2018

18/12/2028

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 231/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

17/12/2018

17/12/2028

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 230/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

14/12/2018

14/12/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 229/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

13/12/2018

13/12/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 228/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

10/12/2018

27/07/2028

Cấp sửa đổi

Giấy cấp phép số: 224/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/11/2018

29/11/2019

Cấp mới

Giấy cấp phép số: 225/GP-ĐTĐL

Ngày cấp phép:

Hạn giấy phép:

Trạng thái:

29/11/2018

29/11/2023

Cấp sửa đổi