[In trang]
HĐQT NT2 họp thường kỳ lần I/2024: Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024
Thứ ba, 23/04/2024 - 14:24
​Vừa qua, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ I năm 2024.
Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua các nội dung quan trọng gồm: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, toàn bộ nội dung tài liệu báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2024 và kế hoạch, nhiệm vụ quý II/2024.
Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của công ty đã vượt qua các khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023, hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận, đặc biệt đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100 k EOH thành công, an toàn.

Họp Hội đồng quản trị NT2
Trong bối cảnh tình hình kinh tế năm 2023 NT2 gặp nhiều khó khăn do ngừng máy để thực hiện công tác đại tu, A0 huy động sản lượng điện thấp, sự gia tăng nguồn năng lượng tái tạo ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Năm 2023, NT2 sản xuất được 2.889 triệu kWh, lợi nhuận trước thuế của NT2 vượt kế hoạch được giao đạt 513 tỷ đồng. NT2 chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã tiết kiệm được 56,6 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước 280,6 tỷ đồng. Đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể lãnh đạo và người lao động NT2 trong năm qua nhằm đảm bảo vận hành sản xuất điện ổn định, an toàn, có phương án chào giá hợp lý trong thị trường điện cạnh tranh nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông. Trong 03 tháng đầu năm 2024, NT2 đã thực hiện chi trả tạm ứng 7% cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Năm 2024, khó khăn vẫn kéo dài do tác động khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và sự thay đổi chính sách của thị trường điện trong nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của NT2. Hội đồng quản trị NT2 sẽ tập trung chỉ đạo công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. NT2 phối hợp với các bên liên quan làm việc với cấp có thẩm quyền để được phân bổ sản lượng điện hợp lý để không ảnh hưởng đến vận hành điện và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài ra, công ty tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ để gia tăng hiệu quả sản xuất điện. Cho đến nay, NT2 luôn bám sát thị trường điện cạnh tranh, chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường điện bán buôn cạnh tranh và tìm kiếm các hộ tiêu thụ lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chỉ đạo quyết liệt các công tác vận hành, chào giá điện, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, đem lại lợi ích cho công ty và cổ đông.
Theo Petrotimes