Bộ Công Thương: Đảm bảo quyền lợi giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở